Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Idziemy Razem

Statut Fundacji

Łódź dnia 2 czerwca 2005 roku

STATUT FUNDACJI

 

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Fundacja pod nazwą: FUNDACJA POMAGAJĄCA DZIECIOM Z CHOROBAMI NARZĄDÓW RUCHU ?IDZIEMY RAZEM? zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez: Danutę Chlebną - Sokół zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Waldemara Jeziorskiego w dniu 2 czerwca w kancelarii notarialnej w Zgierzu, przy ulicy Łęczyckiej 4 (Repertorium A Nr 3055/2005).

2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 06.04.1984, o fundacjach (Dz. U. Nr 91.46.203) z późniejszymi zmianami oraz postanowień niniejszego statutu.

3. Fundacja działa w sferze zadań publicznych, w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. w sferze ochrony i promocji zdrowia (art. 4.1. pkt. 5 ustawy).

4. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

5. Fundacja posiada osobowość prawną.

6. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych, znakiem graficznym oraz skrótem: FUNDACJA DZIECIOM ?IDZIEMY RAZEM?.

7. Ministrem właściwym do spraw nadzoru jest minister właściwy ds. zdrowia.

8. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

9. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

10. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

11. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych określonych w § 3 niniejszego statutu.

12. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. Osiągnięty przez Fundację dochód przeznaczany będzie w całości na realizację celów statutowych.

13. Dopuszczalne jest prowadzenie przez Fundację działalności leczniczej w rozumieniu ustawy "o działalności leczniczej" z dnia 15 kwietnia 2011 roku ( Dziennik Ustaw z dnia 1 czerwca 2011 roku nr 112 pozycja 654 ).

§2
SIEDZIBA FUNDACJI

1. Siedzibą fundacji jest miasto Łódź.

2. Fundacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami, zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie.

§3
CELE STATUTOWE FUNDACJI

1. Wyłącznym celem działalności Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej, leżącej w sferze zadań publicznych ? w zakresie ochrony i promocji zdrowia, a w szczególności działalności mającej za zadanie realizację następujących celów:

a) Popularyzacja wiedzy z zakresu profilaktyki chorób narządów ruchu.

b) Organizowanie i prowadzanie badań u dzieci i młodzieży z przewlekłymi problemami zdrowotnymi, w tym przede wszystkim z chorobami narządów ruchu i metabolizmu kostnego oraz zagrożonych wystąpieniem tych chorób, a także opracowanie i upowszechnianie wyników tych badań.

c) Szkolenie personelu medycznego w zakresie profilaktyki, diagnozowania, leczenia (m.in. rehabilitacyjnego) różnych chorób narządów ruchu.

d) Tworzenie, realizacja i współudział w programach i projektach badawczych z zakresu chorób narządów ruchu i metabolizmu kostnego oraz ich skutków psychospołecznych.

e) Wspieranie materialne placówek (w tym w zakresie modernizacji, zakupu sprzętu i wyposażenia) zajmujących się chorobami narządów ruchu.

f) Udzielanie pomocy psychoterapeutycznej dzieciom i rodzinom dzieci niepełnosprawnych ruchowo i przewlekle chorym oraz prowadzenie grup wsparcia dla tych rodzin.

g) Promocja i organizacja wolontariatu na rzecz dzieci z chorobami narządów ruchu.

h) Udzielanie pomocy rodzinom dzieci z chorobami narządów ruchu w zakresie edukacji medycznej.

i) Organizowanie szkoleń i spotkań służących wymianie doświadczeń z zakresu chorób narządów ruchu u dzieci.

j) Upowszechnianie informacji w zakresie swej działalności statutowej we współdziałaniu z mediami, wydając własne wydawnictwa oraz stosując inne środki w tym obszarze (np. za pomocą strony internetowej, poprzez organizowanie konferencji).

k) Podejmowanie działań na rzecz podnoszenia sprawności fizycznej dzieci z chorobami narządów ruchu, w tym organizowanie turnusów rehabilitacyjnych.

l) Podejmowanie działań na rzecz dzieci z innymi chorobami przewlekłymi.

2. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.

§4
SPOSOBY REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Działania bezpośrednie lub współdziałanie z innymi podmiotami działającymi w podobnym obszarze.

2. Zlecanie wykonania zadań innym podmiotom.

3. Udzielanie dofinansowań, subwencji, dotacji i darowizn krajowym lub zagranicznym osobom fizycznym lub prawnym na realizację ich działań zgodnych z celami Fundacji.

4. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionych celów działania Fundacji.

 

Łódź, dnia 2 czerwca 2005 roku

 

Fundator:
/-/ Danuta Chlebna-Sokół

 

Pobierz dokument (.pdf)