Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Idziemy Razem

Sprawozdanie z działalności Sekcji Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży PTP
w latach 2019- 2020

INFORMACJE OGÓLNE

Dane rejestracyjne Oddziału:
Nazwa: SEKCJA CHORÓB METABOLICZNYCH KOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY przy Polskim Towarzystwie Pediatrycznym

Siedziba: 91-738 Łódź, ul. Sporna 36/50

Adres: jw.

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych:Sekcja Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży została powołana w dniu 14 czerwca 2008r. przez Zarząd Główny Polskiej Fundacji Osteoporozy. W dniu 26.09.2015r. podczas Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego zadecydowano o nawiązaniu współpracy z Polskim Towarzystwem Pediatrycznym. W dniu 30.03.2016r. na zebraniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego Sekcja została oficjalnie przyjęta w jego struktury (uchwała nr 70/2016).
Sekcja jest instytucją non-profit, nie prowadzącą działalności gospodarczej. Działa na podstawie Regulaminu Sekcji. Celem Sekcji jest działalność naukowa, popularyzatorska i profilaktyczno-lecznicza, zmierzająca do zapobiegania chorobom inwolucyjnym układu ruchu poprzez wczesne rozpoznawanie i leczenie zaburzeń metabolizmu kostnego u dzieci i młodzieży. Cel ten realizowany jest poprzez:

Prowadzenie badań naukowych w populacji wieku rozwojowego z zakresu chorób metabolicznych kości – profilaktyka, diagnostyka, leczenie Opracowanie wytycznych dotyczących leczenia i profilaktyki chorób metabolicznych kości u dzieci i młodzieży zgodnie ze współczesną wiedzą medyczną Popularyzację wiedzy z zakresu chorób metabolicznych kości dzieci i młodzieży
Sekcja Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży liczy obecnie 77 Członków. Jej Zarząd składa się z 11 Członków, w tym Przewodniczącego Zarządu, dwóch Zastępców i Sekretarza.

We wrześniu - 7.09.2019 r. Sekcja zorganizowała i objęła patronatem Sesję Osteologiczną ( Aktualne Problemy Osteologii Dziecięcej) podczas XXXV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego w Rzeszowie. Wygłoszono podczas niej 3 referaty dotyczące różnorodnej tematyki zaburzeń metabolizmu kostnego u dzieci , przedstawiono także doniesienia posterowe. Odbyło się wówczas Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, na którym podsumowano dotychczasową działalność Sekcji oraz wybrano nowy Zarząd.

Poniżej przedstawiono osiągnięcia Sekcji w latach 2019 i 2020 .

Sekcja wykazuje duże zaangażowanie w popularyzację wiedzy o chorobach metabolicznych kości u dzieci ; Członkowie Sekcji uczestniczą zarówno w krajowych jak i w międzynarodowych Sympozjach i Zjazdach. I tak : Prof. dr hab. n med. Jerzy Konstantynowicz wygłosił wykład na temat ,,Wrodzona łamliwość kości- zmieniające się spektrum problemów w zależności od wieku” (Konferencja Echa ASBMR 2018- Łódź 26.01.2019r.) oraz ,,Wapń i kości: drzewo diagnostyczne z gałązką dla dzieci” (IX Ogólnopolska Konferencja ,,Interdyscyplinarne Oblicza Reumatologii IOR”- Warszawa 14-16 luty 2019r.). W kwietniu 2019r. podczas XIII Konferencji Naukowo- Szkoleniowej ,,Wyzwania w Reumatologii Dziecięcej” w Kazimierzu Dolnym zaprezentowano pracę ,,Skuteczna dekompresja rdzenia kręgowego i nowatorska wysoka stabilizacja kręgosłupa u 15-letniego chłopca z ciężką osteoporozą posteroidową w przebiegu MIZS – opis przypadku.” współautorstwa prof. dr hab. n med. Jerzego Konstantynowicza oraz dr n med. Pawła Abramowicza. W dniu 16 grudnia 2019r. Przewodnicząca Sekcji prof. dr hab. n med. Danuta Chlebna- Sokół wygłosiła wykład ,,Osteoporoza cichy złodziej kości” na posiedzeniu Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Podczas Konferencji „ Zdrowe Kości i Stawy”, w marcu 2020r. prof. dr hab. n med. Elżbieta Smolewska wygłosiła wykład ,,Leczenie kortykosteroidami w młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów”. We wrześniu 2020r. odbyła się Konferencja zorganizowana przez Fundację Spina, podczas której prof. dr hab. n med. Jerzy Sułko omówił możliwości leczenia ortopedycznego u dzieci z przepukliną oponowo- rdzeniową. Natomiast Przewodnicząca Sekcji prof. Danuta Chlebna- Sokół w dniu 13 lutego 2021r. zaprezentowała wykład „Nieprawidłowości w układzie kostnym obserwowane w pierwszych miesiącach życia”, podczas Konferencji: Postępy w pediatrii i neonatologii we Wrocławiu.

Członkowie Sekcji brali również czynny udział w wielu sympozjach międzynarodowych. W czerwcu 2019r. w Salzburgu podczas 9th International Conference
on children′s bone Heath (ICCBH) zaprezentowano doniesienia plakatowe, podsumowujące badania pacjentów z polskich ośrodków opiekujących się dziećmi
z chorobami układu kostnego. Należy tu wymienić następujące prace: ,,Progresie-deforming form of osteogenesis imperfecta in neonates – own experience”, autorstwa dr hab. n med. Elżbiety Jakubowskiej- Pietkiewicz, dr hab. n med. Agnieszki Rusińskiej, dr n med. Izabeli Michałus, prof. dr hab. n med. Danuty Chlebnej- Sokół, lek. Pauliny Bartosik, mgr Elżbiety Woźniak oraz dr n med. Katarzyny Haładaj, ,,Anemia- novel clinically singnificant finding during intravenous pamidronate therapy of children diagnosed with osteogenesis imperfecta”, ze współautorstwem Członków Sekcji (dr n med. Izabela Michałus, dr hab. n med. Elżbieta Jakubowska- Pietkiewicz, lek. Agnieszka Byrwa, mgr Paulina Albińska), a także ,,Bone mineral density and witamin D status in children with chronic neurological syndromes- clinical observations”- dr hab. n med. Elżbieta Jakubowska- Pietkiewicz, lek. Maciej Porczyński, mgr Ewa Rychłowska, mgr Paulina Albińska, mgr Elżbieta Woźniak, prof. dr hab. n med. Ewa Toporowska- Kowalska. Również w tym Zjeździe praca :,,Severe osteoporosis with life threatening vert fractures In a 15- years- old boy with juvenile idiopathic arthritis: a successful spinal cord decompression posterior spinal fusion Th2-Th12”, której współautorami są dr n med. Paweł Abramowicz oraz prof. dr hab. n med. Jerzy Konstantynowicz. W czerwcu 2019r. w Madrycie podczas Eular Congress prof. dr hab. n med. Elżbieta Smolewska zaprezentowała pracę pt. ,,Associations between markers of bone turnover and radiological findings in children diagnosed with juvenile idiopathic arthritis”.

Należy podkreślić, iż Członkowie Zarządu Sekcji uczestniczą w grupach/ towarzystwach międzynarodowych i współpracują w ustalaniu zaleceń i standardów w dziedzinie chorób metabolicznych kości. Wymienić tu trzeba uczestnictwo w pracach ,,Pediatric Position Development Conference” celem opracowania oficjalnego stanowiska ISCD w sprawie densytometrii pediatrycznej (dr M. Jaworski), Środkowoeuropejskiego panelu nt. algorytmu postępowaniu w chorobie zwyrodnieniowej (prof. Jerzy Konstantynowicz), udział w cyklu szkoleń ,,Train the trainers” European Association for Communication in Healthcare (doc. K. Muszyńska-Rosłan) oraz prace nad uaktualnieniem i oceną przydatności kwestionariusza SarQoL : ocena jakości życia w sarkopenii związanej z wiekiem (prof. Jerzy Konstantynowicz).

Członkowie Sekcji biorą czynny udział w działaniach także innych towarzystw naukowych, zajmujących się problematyką chorób kości. Przewodnicząca Zarządu Sekcji prof. dr hab. n med. Danuta Chlebna- Sokół, podczas Kongresu Osteoporozy i Osteoartrozy w Krakowie (28.09.2019r.), została ponownie wybrana na Członka Zarządu Polskiego Towarzystwa Osteoartrozy, natomiast w maju 2020r. na Członka Komitetu Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk oraz Wielospecjalistycznego Forum Osteoporotycznego. W kwietniu 2020r. Przewodnicząca Sekcji rozpoczęła kolejną kadencję na stanowisku Wojewódzkiego Konsultanta w dziedzinie pediatrii. Natomiast prof. dr hab. n med. Jerzy Konstantynowicz w latach 2017-2019 był redaktorem prowadzącym czasopisma Frontiers of Endocrynology.

Rok 2020 Sekcja zakończyła zorganizowaniem już IV Konferencji z cyklu ,,Aktualne Problemy Osteologii Dziecięcej”, która odbyła się w formie on-line w dniu 12 grudnia. Współorganizatorami Konferencji byli: Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Fundacja Dzieciom „Idziemy Razem” i Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pediatrii. Członkowie Zarządu Sekcji zaprezentowali 7 referatów o różnorodnej tematyce, dotyczącej diagnostyki i leczenia chorób narządów ruchu u dzieci oraz najnowszych osiągnięć naukowych w tym zakresie. Poniżej program tej Konferencji.

IV Konferencja z cyklu : „ Aktualne problemy osteologii dziecięcej”

Łódź , 12. grudnia 2020

Zorganizowana przez Sekcję Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży przy PTP

10.10 – 10.30 „Złamania kości w wieku rozwojowym – nie zawsze objaw osteoporozy „

Dr hab.n.med. Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz ,Klinika Pediatrii, Patologii Noworodka i Chorób Metabolicznych Kości ,UM w Łodzi

10.30 - 10.50 „Osteoporoza posteroidowa – ciągle ważna w pediatrii„ Prof. dr hab. n. med. Jerzy Konstantynowicz ,Klinika Pediatrii, Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości, UM w Białymstoku

10.50 – 11.10 „Problemy z interpretacją badań densytometrycznych u dzieci z zaburzeniami rozwoju„ Dr n. farm. Maciej Jaworski, Zakład Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej ICZD w Warszawie

11.10 – 11.30 „Aspekty ortopedyczne dysplazji włóknistej kości u dzieci „ Prof. dr hab. n. med. Jerzy Sułko, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Świętego Ludwika w Krakowie

12.15 – 12.35 „Osteoimmunologia –crosstalk układu odpornościowego i kości„ Prof. dr hab. n.med. Elżbieta Smolewska, Klinika Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej UM w Łodzi

12.35 – 12.55 „Stopa płaska u dzieci- czy to częsty problem„ Prof. dr hab. n. med. Andrzej Grzegorzewski, Klinika Ortopedii Dziecięcej UM w Łodzi

12.55 – 13.15 „Objawy kostne we wrodzonych wadach metabolizmu” Dr n. med. Izabela Michałus, Poradnia Wrodzonych Wad Metabolizmu. Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych I-CZMP w Łodzi

Członkowie Sekcji są współautorami szeregu prac z zakresu chorób metabolicznych kości. Spośród nich należy wymienić:
& współautorstwo pracy zbiorowej: Konstantynowicz J. Rozdział: Rzadkie przyczyny osteoporozy. W: Osteoporoza w codziennej praktyce. [red. nauk. Wojciech Pluskiewicz] s. 33-49; Medical Tribune Polska, Warszawa 2019 (ISBN: 978-83-95347-21-4)
Kucharz EJ, Szántó S, Ivanova Goycheva M, Petronijević M, Šimnovec K, Domżalski M, Gallelli L, Kamenov Z, Konstantynowicz J, Radunović G, Šteňo B, Stoilov R, Stok R, Vrana R, Bruyère O, Cooper C, Reginster JY. Endorsement by Central European experts of the revised ESCEO algorithm for the management of knee osteoarthritis. Rheumatol Int. 2019; 39:1117-1123.
Drabińska N, Jarocka-Cyrta E, Złotkowska D, Abramowicz P, Krupa-Kozak U.: Daily oligofructose-enriched inulin intake impacts bone turnover markers but not the cytokine profile in pediatric patients with celiac disease on a gluten-free diet: Results of a randomised, placebo-controlled pilot study. Bone. 2019 May;122:184-192
Świdrowska-Jaros J., Smolewska E.: A complicated path to the CRMO diagnosis- case of a 9 year old diagnosisi where story comes full circle. BMC Muscloskelet Discord 2019 Aug 31; 20 (1): 392 doi:10.11.1186/S/2891-019-2776-9
Tabor E, Hűpsch H, Rokicka J, Sierpińska T, Konstantynowicz J, Orywal K, Pluskiewicz W.: Salivary Content Might be Associated With Skeletal Status in Postmenopausal Women: SilesiaOsteoActive Study Results. J Clin Densitom. 2020 Feb 7:S1094-6950(19)30223-9
Borysewicz-Sańczyk H, Sawicka B, Michalak J, Wójtowicz J, Dobreńko E, Konstantynowicz J, Kemp EH, Thakker RV, Allgrove J, Hannan FM, Bossowski A.: Case report: a 10-year-old girl with primary hypoparathyroidism and systemic lupus erythematosus. J Pediatr Endocrinol Metab. 2020;33(9):1231-1235
* Jaworski M, Wierzbicka E, Płudowski P, Szalecki M.: Forearm bone density, cross-sectional size and muscle cross-sectional area in adolescents with diabetes mellitus type 1 assessed by peripheral quantitative computed tomography. J Musculoskelet Neuronal Interact. 2019 Dec 1;19 (4):435-447. PMID: 31789294
* Chlebna- Sokół D. (współautorstwo): Metabolic bone markers can be related to preserved insulin secretion and children with nevly diagnosed type 1 diabetes. Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism 2020,26(1)10-1
* Chlebna- Sokół D. (współautorstwo): Ocena jakości życia związanej ze stanem zdrowia dzieci i młodzieży z rozpoznaną wrodzoną łamliwością kości. Przegląd Pediatryczny 2020,49,4 65-74
* Chlebna- Sokół D. (współautorstwo): Małe ciemię przednie- duży problem lekarza pediatry. Przegląd Pediatryczny 2020,49,3,41-45
* Jedlińska-Pijanowska D, Kasztelewicz B, Czech-Kowalska J, Jaworski M, Charusta-Sienkiewicz K, Dobrzańska A.: Association between single nucleotide polymorphisms (SNPs) of IL1, IL12, IL28 and TLR4 and symptoms of congenital cytomegalovirus infection. PLoS One. 2020 May 18; 15(5):e0233096. doi: 10.1371/journal.pone.0233096. eCollection 2020. PMID: 32421725
* Graff K, Szczerbik E, Kalinowska M, Jaworski M, Syczewska M.:Balance assessment in healthy children and adolescents aged 6-18 years based on six tests collected on AMTI AccuSway force platform. Acta Bioeng Biomech. 2020; 22(2):121-130. PMID: 32868950
* Sułko J., Oberc A.: Ograniczenie zastosowania elastycznych gwoździ śródszpikowych w zaburzeniach struktury tkanki kostnej u dzieci. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2020

Sekretarz Zarządu Sekcji Przewodnicząca Zarządu Sekcji

Dr Gabriela Orzechowska Prof. dr hab.n.med. Danuta Chlebna-Sokół