Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Idziemy Razem

Podsumowanie działalności Sekcji Chorób Metabolicznych Kości
Dzieci i Młodzieży przy PTP w latach 2008 -  2018


INFORMACJE OGÓLNE
1) Dane rejestracyjne Oddziału:
Nazwa: SEKCJA CHORÓB METABOLICZNYCH KOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY przy Polskim Towarzystwie Pediatrycznym
Siedziba: Uniwersyteckie Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej CSK UM w Łodzi
Adres: 91-738 Łódź, ul. Sporna 36/50


2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych:
Sekcja Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży została powołana w dniu 14 czerwca 2008r. przez Zarząd Główny Polskiej Fundacji Osteoporozy. W dniu 26.09.2015r. podczas Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego zadecydowano o nawiązaniu współpracy z Polskim Towarzystwem Pediatrycznym i przeniesieniu Sekcji z PFO do PTP. W dniu 30.03.2016r. na zebraniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego Sekcja została oficjalnie przyjęta w jego struktury (uchwała nr 70/2016).


Sekcja jest instytucją non-profit, nie prowadzącą działalności gospodarczej. Działa
na podstawie Regulaminu Sekcji. Celem Sekcji  jest działalność naukowa, popularyzatorska i profilaktyczno-lecznicza zmierzająca do zapobiegania chorobom inwolucyjnym układu ruchu poprzez wczesne rozpoznawanie i leczenie zaburzeń metabolizmu kostnego u dzieci i młodzieży. Cel ten realizowany jest przez:
Prowadzenie badań naukowych w populacji wieku rozwojowego z zakresu  chorób   metabolicznych kości – profilaktyka, diagnostyka, leczenie
Opracowanie wytycznych dotyczących leczenia i profilaktyki chorób metabolicznych kości u dzieci i młodzieży zgodnie ze współczesną wiedzą medyczną
Popularyzację wiedzy z zakresu chorób metabolicznych kości dzieci i młodzieży.

Zebranie założycielskie Sekcji Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży odbyło się 14 czerwca 2008 roku w Łodzi. Dokonano na nim wyboru organów statutowych Sekcji.

 

Organami Sekcji zostały:
Zarząd  Sekcji (przewodniczący, dwóch wice-przewodniczących, sekretarz, 5 członków).
Zespół Naukowo-Konsultacyjny (planowanie badań i nadzór)
Zespół Badawczo-Organizacyjny (zadania wykonawcze)


Podczas Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego we wrześniu 2015r. zdecydowano o likwidacji wyżej wymienionych Zespołów, wybrano natomiast nowy Zarząd o większej liczbie członków.
Sekcja Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży liczy obecnie 77 Członków z całego kraju.

Jej Zarząd składa się z 11 Członków, w tym Przewodniczącego Zarządu, dwóch Zastępców i Sekretarza.
Sekcja wykazuje duże zaangażowanie w popularyzację wiedzy o chorobach metabolicznych kości u dzieci.


Pierwsze posiedzenie naukowe Sekcji Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży odbyło się 10 stycznia 2009 roku  w Łodzi. Omawiano projekt ogólnopolskiego programu badawczego dotyczącego stanu zaopatrzenia dzieci polskich w witaminę D. Podczas tego pierwszego spotkania naukowego Sekcji referaty wygłosili: prof. Janusz Badurski – Prezes PFO, oraz prof. Jacek Łukaszkiewicz, doc. Jerzy Konstantynowicz,
dr Agnieszka Rusińska, dr Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz i dr Zenon Halaba. Posiedzenie prowadziła przewodnicząca Zarządu – prof. D. Chlebna-Sokół.


We wrześniu - 24.09.2009 r. Sekcja  objęła patronat nad Sesją Naukową pt. „Osteoporoza u dzieci i młodzieży” podczas III Środkowo Europejskiego Kongresu Osteoporozy i Osteoartrozy w Krakowie. Sesja Pediatryczna zorganizowana przez Sekcję była włączona w ogólny program Kongresu, a oprócz wykładów – Członków Zarządu Sekcji, występowała także profesor z Rosji, a której referat dotyczył kompresyjnych złamań kręgów u dzieci.
 

W dniu 12 czerwca 2010r. w Łodzi odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa zatytułowana „Aktualne problemy osteologii dziecięcej”. Współorganizatorami tej konferencji, oprócz wiodącej roli Sekcji, były: Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości oraz Fundacja Pomagająca Dzieciom z Chorobami Narządów Ruchu „Idziemy Razem”. Referaty były prezentowane w dwóch sesjach plenarnych. Przedstawiono także sprawozdania z konferencji naukowych w Cambridge i Florencji, w których uczestniczyli członkowie Zarządu Sekcji. Podczas tej Konferencji odbyło się zebranie Zarządu.
22 listopada 2010r. w siedzibie Sekcji zorganizowane zostało posiedzenie robocze koordynatorów wieloośrodkowego projektu badawczego pt. „Ocena stanu zaopatrzenia w witaminę D polskiej populacji dzieci w wieku 9-15 lat – badanie wieloośrodkowe” – Grant uzyskany z NCN z udziałem Sekcji.


W dniach 14-15 stycznia 2011r. w Instytucie Europejskim w Łodzi Sekcja, wraz z Kliniką Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości,  zorganizowała Ogólnopolską Konferencję Naukową nt. „Witamina D - Wczoraj, Dziś, Jutro”. Ta dwudniowa Konferencja zgromadziła ponad 200 osób z całego kraju; zaprezentowano 20 referatów i kilka prac w postaci plakatów. Były to 4 sesje plenarne i jedna satelitarna. Przedstawiono najnowszą wiedzę dotyczącą metabolizmu i szerokiego działania witaminy D, zarówno w wieku rozwojowym jak i u osób dorosłych. Patronatu Honorowego Konferencji udzielili: Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii, Wojewoda Łódzki i Prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Podczas tej Konferencji odbyło się zebranie Zarządu Sekcji oraz członków obydwu Zespołów tj. Naukowo-Konsultacyjnego i Badawczo-Organizacyjnego, ze szczególnym omówieniem planów dalszego działania.
Podczas IV Europejskiego Kongresu Osteoporozy i Osteoartrozy w dniach 29.09-1.10.2011, w pierwszym dniu Kongresu miała miejsce Sesja Pediatryczna pt. „Choroby metaboliczne kości dzieci i młodzieży”. Sesja całkowicie zorganizowana i prowadzona przez Sekcję z wykładami, głównie członków Sekcji, ale także licznymi prezentacjami prac plakatowych. Na zebraniu Zarządu przegłosowano kandydaturę nowego sekretarza w związku z rezygnacją (zmiana miejsca pracy) poprzedniego. 30.09.2011 odbyło się także posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii, na którym prof. dr hab. n. med. Danuta Chlebna-Sokół została wybrana na Członka Zarządu Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii, a dr hab. n. med. Jarzy Konstantynowicz na Członka Komisji Rewizyjnej tego Towarzystwa.
 21.03.2012r. omówiono zakończenie realizacji projektu wieloośrodkowego realizowanego w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki w latach 2010-2012 (N N407 273739) zatytułowanego ,,Ocena stanu zaopatrzenia w witaminę D populacji dzieci polskich w wieku od 9 do 15 lat- badanie wieloośrodkowe”. Wyniki i spostrzeżenia oraz wnioski uzyskane w badaniach tego projektu były przedstawione podczas Konferencji Naukowej „Witamina D – minimum, maksimum, optimum” w Warszawie, 19-20.10.2012. W Konferencji tej, poza prezentującymi wykłady członkami Zarządu  uczestniczyła dość duża liczba członków Sekcji. Odbyło się także  zebranie Zarządu Sekcji. Wyniki badań projektu realizowanego przez 6 ośrodków w Polsce były przedstawione na kilku Konferencjach w kraju ale także zagranicznych (np. w Stambule przez Przewodniczącą Sekcji w 2012r). Są one uwzględnione również w  „Wytycznych suplementacji witaminą D dla Europy Środkowej: Rekomendowane dawki witaminy D dla populacji zdrowej oraz dla grup ryzyka deficytu witaminy D”, które opublikowane zostały w polskich czasopismach i były do niedawna obowiązujące w naszym kraju. Spośród licznych autorów tych rekomendacji jest kilku członków Sekcji w tym 3 osoby z Zarządu.
              

W dniach 21-22.09.2013r. odbył się w Krakowie V Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy, i tradycyjnie już – Sesja Pediatryczna, zorganizowana
i firmowana przez Sekcję Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży.

Oprócz 7 prezentacji naukowych miało miejsce spotkanie koordynatorów  projektu naukowego, wieloośrodkowego nt. witaminy D z podsumowaniem wyników oraz zebranie Zarządu Sekcji. Członkowie Sekcji przedstawili także wyniki badań prowadzonych w licznych ośrodkach w postaci prac plakatowych.
    

W styczniu 2014r., w Łodzi odbyło się zebranie Zarządu Sekcji, na którym podjęto decyzję o zorganizowaniu we wrześniu II Ogólnopolskiej Konferencji oraz przegłosowano zmianę sekretarza Sekcji – obecnie jest nim Gabriela Orzechowska specjalista pediatrii, wcześniej lekarz rezydent w Klinice Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości UM w Łodzi.
    

Konferencję pt. „Jedna osteoporoza wiele przyczyn” zaplanowano jako Ogólnopolską, na 26-27 września 2014. Organizatorem była Sekcja Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży we współpracy z Kliniką Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości. Ze względu na fakt znacznej liczby uczestników i szeroki program naukowy i towarzyski, organizację powierzono firmie Medius. Zarząd Sekcji i nauczyciele akademiccy Kliniki przygotowali szczegółowo program naukowy, komitet honorowy, naukowy, organizacyjny, zaproszono wykładowców; napływały już streszczenia prac do publikowania w Standardach Medycznych. W ostatnim miesiącu – przed terminem Konferencji, firma Medius zrezygnowała z działań organizacyjnych i wycofała się ze współpracy. Konferencję trzeba było, z żalem odwołać, z ogromną stratą dla rozwoju i przekazywania / popularyzowania wiedzy w dziedzinie chorób metabolicznych kości dzieci i młodzieży.


Członkowie Zarządu Sekcji (w tym Przewodnicząca) brali udział w organizowaniu posiedzeń naukowych Komitetu Rozwoju Człowieka PAN. Były to Posiedzenia Naukowe n. t. znaczenia kalcemicznego i plejotropowego witaminy D (30.05.2012r.) oraz osteoporoz wtórnych w wieku rozwojowym (27.11.2014r.), a także 11.01.2018 - aktualne problemy chorób kości u dzieci.
    

26 września 2015 roku w Krakowie w czasie VI Środkowoeuropejskiego Kongresu Osteoporozy i Osteoartrozy odbyła się Sesja Pediatryczna zorganizowana przez Sekcję. Dotyczyła ona osteoporoz wtórnych w wieku rozwojowym. Wygłoszono 8 referatów, a wykładowcami były osoby z różnych ośrodków w Polsce. Odbyło się wówczas Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, na którym podsumowano dotychczasową działalność Sekcji, wybrano nowy Zarząd, w tym ponownie na Przewodniczącą Zarządu prof. Danutę Chlebną-Sokół, a także przyjęto jednogłośnie uchwałę o włączenie Sekcji do struktur Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.
W dniu 30.03.2016r. na Zebraniu Zarządu Głównego PTP Sekcja została oficjalnie włączona w jego struktury, natomiast zmiana w Regulaminie Sekcji została dokonana na podstawie uchwały Zarządu Sekcji podjętej na zebraniu w dniu 5.06.2017r.
W dniu 5 listopada 2016r. w Łodzi odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa zatytułowana „Aktualne problemy osteologii dziecięcej”. Współorganizatorami tej Konferencji, oprócz wiodącej roli Sekcji, były: Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości, Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz Fundacja Pomagająca Dzieciom z Chorobami Narządów Ruchu „Idziemy Razem”. Podczas
tej Konferencji odbyło się Zebranie Zarządu.

W dniu 7 kwietnia 2017r. Przewodnicząca Zarządu prof. dr hab. n med. Danuta Chlebna- Sokół podczas Konferencji Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego w Poznaniu (Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej UM w Poznaniu) wygłosiła wykład pt. ,,Współczesne metody leczenia osteogenesis imperfecta”.
 Problem diagnostyki i leczenia rzadkich chorób układu kostnego takich jak hipofosfatazja, krzywica hipofosfatemiczna i wrodzona łamliwość kości został przedstawiony przez dr hab. n med. Agnieszkę Rusińską, dr n med. Izabelę Michałus oraz dr n med. Annę Łupińską w Rzeszowie podczas VII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej (1-3.06.2017r.), gdzie wygłoszone zostały 2 referaty: ,,Hipofosfatazja- od objawu do rozpoznania- nowoczesne metody leczenia” oraz ,,Zaburzenia metabolizmu kostnego i gęstości mineralnej kości u dzieci z krzywicą hipofosfatemiczną”. Zaprezentowano również 2 prace plakatowe, z których jedna pt. ,,Czy otyłość chroni przed osteoporozą, czyli wpływ parametrów antropometrycznych oraz składu ciała na ocenę masy kostnej dzieci z nadwagą i otyłością” zdobyła drugą nagrodę w sesji plakatowej.  Natomiast podczas XV Międzynarodowej Konferencji Chorób Rzadkich w Białobrzegach dr hab. n med. Agnieszka Rusińska i dr n med. Izabela Michałus zaprezentowały temat diagnostyki molekularnej wrodzonej łamliwości kości i krzywicy hipofosfatemicznej (dr hab. A. Rusińska ,,Postępy w diagnostyce molekularnej i leczeniu wrodzonej łamliwości kości u dzieci- doświadczenia Kliniki”; dr I. Michałus ,,Rzadkie genetycznie uwarunkowane postaci krzywicy- diagnostyka różnicowa i leczenie”).
Liczni członkowie Sekcji wykazują dużą aktywność naukową, szkoleniową i praktyczną (kliniczną) pracując w szeregu ośrodkach zajmujących się problemami osteologicznymi w wieku rozwojowym. Istotnym tego dowodem jest czynne uczestniczenie  w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych (Cambridge 2009, Hamburg 2009, Florencja 2010, Dubrownik 2011, Stambuł 2012, Lozanna 2012, Rzym 2013, Rotterdam 2013, Salzburg 2015, Praga 2015, Budapeszt 2015).


11 maja 2017 roku w trakcie 28th Annual Meeting of the International BFM Study Group w Jerozolimie dr hab. n. med.  Katarzyna Muszyńska-Rosłan, Członek Zarządu Sekcji, przedstawiła wykład pt. „Long-term clinical and densitometric observations in children and adults following the ALL, NHL and HL treatment”. W grudniu 2016r. w Lizbonie dr Izabela Michałus uczestniczyła w spotkaniu ekspertów HPP Case Study Forum, gdzie przedstawiła przypadek pacjentki chorej na hipofosfatazję, zdiagnozowanej i leczonej w Klinice Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości w Łodzi. W dniach 10-13 czerwca 2017 r. członkowie Sekcji czynnie uczestniczyli w Międzynarodowej Konferencji 8th International Conference on Children’s Bone Health (ICCBH) w Würzburgu (Niemcy). Prace w formie posterowej przedstawili tam m. in. doc. Agnieszka Rusińska, a także prof. Danuta Chlebna-Sokół,  dr Izabela Michałus, doc. Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz, doc. Katarzyna Muszyńska-Rosłan, doc.  Jerzy Konstantynowicz,  prof. Janusz Popko i dr Paweł Abramowicz. Ponadto dr hab. Jerzy Konstantynowicz zaprezentował pracę pt. „Social barriers and needs of children with osteogenesis imperfecta (OI): a qualitative descriptive interview-based study”.  Również w czerwcu 2017 roku podczas konferencji założycielskiej CLEAR (Childhood Leukemia Early Adverse Reactions) dr hab. n med. Katarzyna Muszyńska-Rosłan została zaproszona do prac w ramach International Collaborative Leukemia Project: Symptomatic Osteonecrosis in Children, Adolescents, and Young Adults with Acute Lymphoblastic Leukemia. Ponte di Legno Consortium Toxicity Working Group Phenotype Study, jako przedstawiciel onkologii dziecięcej w Polsce.
        

Sekcja zorganizowała Sesję pt. ,,Aktualne osiągnięcia w osteologii dziecięcej”, podczas XXXIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego w Katowicach, w dniach
14-16.09.2017r. Sesja zaplanowana była w dniu 16 września, jednak nie odbyła się z powodu wypadku samochodowego trzech uczestniczek Sesji, spośród których dla jednej, docent Agnieszki Rusińskiej, wypadek okazał się śmiertelny. Zaplanowane w czasie tej Sesji były 3 wykłady, 2 krótkie doniesienia ustne oraz 3 plakatowe Członków Sekcji.  Podczas kolejnej, trzeciej już, edycji Międzynarodowej Konferencji nt. witaminy D członkowie Sekcji przewodniczyli sesjom oraz prezentowali wykłady w charakterze zaproszonych prelegentów. Wydarzenie to pod nazwą „3rd International Conference on Vitamin D – Minimum, Maximum, Optimum” zostało zorganizowane w dniach 22-23 września 2017 w Warszawie, pod przewodnictwem organizacyjnym członka Sekcji dr hab. Pawła Płudowskiego, zaś V-ce przewodniczącym Komitetu Naukowego był doc. Jerzy Konstantynowicz.
       

Podczas Konferencji Ogólnopolskiej ,,Lubelskie Dni Neonatologiczne”, która odbyła się 17-18 listopada 2017r. w Lublinie, Przewodnicząca Sekcji prof. dr hab. n. med. Danuta Chlebna- Sokół wygłosiła referat  pt. ,,Wrodzona łamliwość kości- dlaczego może być przyczyną niepokoju zarówno pediatry jak i neonatologa?”
    

2 grudnia 2017r. na posiedzeniu Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego we Wrocławiu Przewodnicząca Sekcji prof. dr hab. n. med. Danuta Chlebna- Sokół wygłosiła referat  pt. ,,Aktualny stan wiedzy na temat diagnostyki i leczenia chorób metabolicznych kości u dzieci”.
    

Sekcja była współorganizatorem X Sympozjum Naukowego z cyklu ,,Dziecko Łódzkie”, zatytułowanego ,,Współczesne problemy zdrowotne i psychospołeczne dzieci i młodzieży. Stan opieki pediatrycznej w regionie łódzkim”. Sympozjum odbyło się 30 listopada 2017r. w Urzędzie Miasta Łodzi. W czasie Konferencji wykłady i prace plakatowe prezentowali Członkowie Sekcji.
11 stycznia 2018r. Członkowie Zarządu Sekcji: dr hab. n. med. Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz i dr n. med. Izabela Michałus oraz Przewodnicząca Sekcji prof. dr hab. n. med. Danuta Chlebna- Sokół wygłosiły referaty z zakresu osteologii dziecięcej na posiedzeniu Komitetu Rozwoju Człowieka PAN w Warszawie.
16 lutego 2018r.  Przewodnicząca Sekcji prof. dr hab. n. med. Danuta Chlebna- Sokół, podczas II Ogólnopolskiej Konferencji ,,Pediatria i Neonatologia 2018- aktualności w diagnostyce i leczeniu” we Wrocławiu, wygłosiła referat pt. ,,Witamina D u dzieci starszych- znaczenie dla rozwoju i zapotrzebowanie”.
 Kilku członków Sekcji uczestniczyło aktywnie w największym światowym kongresie w dziedzinie osteoporozy i schorzeń mięśniowo-szkieletowych, który tym razem odbył się w Polsce. Podczas World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (WCO-IOF-ESCEO) w Krakowie w dniach 19-22 kwietnia 2018 przedstawiono prace w formie plakatowej, zaś w sesji wykładowej zaprezentowali się m. in. Paweł Płudowski (IP CZD) oraz Ewa Marcinowska-Suchowierska (CMKP).   

 

W dniach 17-19 maja 2018 w Białymstoku odbyło się XXVIII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, którego organizatorem i przewodniczącym Komitetu Naukowego był prof. Janusz Popko – członek Sekcji (UM w Białymstoku), natomiast wykład wygłosił m. in. dr hab. Jerzy Konstantynowicz – członek Zarządu.
Należy podkreślić, iż Członkowie Zarządu Sekcji uczestniczą w grupach/ towarzystwach międzynarodowych i współpracują w ustalaniu zaleceń i standardów w dziedzinie chorób metabolicznych kości. Wymienić tu można uczestnictwo w pracach ,,Pediatric Position Development Conference” celem opracowania oficjalnego stanowiska ISCD w sprawie densytometrii pediatrycznej (dr M. Jaworski) oraz udział w cyklu szkoleń ,,Train the  trainers” European Association for Communication In Healthcare (dr hab. K. Muszyńska-Rosłan).
Liczni Członkowie Sekcji są współautorami publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym.  Za jedno z najważniejszych osiągnięć w tym zakresie należy w ostatnim okresie uznać realizację i opublikowanie najnowszych, zaktualizowanych wytycznych dotyczących suplementacji witaminy D. Ten obszerny dokument został w 2017 roku zainicjowany przez członka Sekcji śp. doc. Agnieszkę Rusińską z UM w Łodzi, która formalnie pozostaje jego pierwszym autorem. Artykuł zatytułowany “Vitamin D Supplementation Guidelines for General Population and Groups at Risk of Vitamin D Deficiency in Poland – Recommendations of the Polish Society of Pediatric Endocrinology and Diabetes and the Expert Panel With Participation of National Specialist Consultants and Representatives of Scientific Societies – 2018 Update” (Autorzy: Rusińska A, Płudowski P, Walczak M, Borszewska-Kornacka MK, Bossowski A, Chlebna-Sokół D, Czech-Kowalska J, Dobrzańska A, Franek E, Helwich E, Jackowska T, Kalina MA, Konstantynowicz J, Książyk J, Lewiński A, Łukaszkiewicz J, Marcinowska-Suchowierska E, Mazur A, Michałus I, Peregud-Pogorzelski J, Romanowska H, Ruchała M, Socha P, Szalecki M, Wielgoś M, Zwolińska D, Zygmunt A) ukazał się w Front Endocrinol (Lausanne). 2018 May 31;9:246. pod auspicjami PTEiDD, jednakże z wybitnie zaznaczonym merytorycznym udziałem członków Sekcji. Wytyczne mogą stanowić najistotniejszy obecnie zbiór rekomendacji dotyczących witaminy D w Polsce. Zostały one obecnie opublikowane w polskim czasopiśmie: Standardy Medyczne. Pediatria,2018,15,531-559.
Do opracowania tych zaleceń przyczyniły się publikacje badań wskazujących na znaczne niedobory witaminy D w populacji wieku rozwojowego. Doniesienia takie są również publikowane przez Członków Sekcji, m. in. prace w Endokrynologii Pediatrycznej (Fijałkowski B., Łupińska A., Chlebna-Sokół D.) czy Pediatr. Med. Rodz. (Łupińska A., Chlebna-Sokół D.).
Ważne poznawcze znaczenie dotyczące fotouszkodzenia skóry dzieci w odniesieniu do stężenia witaminy D w międzynarodowym badaniu zamieszczono w pracy pt. ,,Children sustain high levels of skin DNA photodamage, with a modest increase of serum 25(OH)D3 after a summer holiday In Northern Europe”, opublikowanej w Br. Dermatol. w 2018r. ze współautorstwem prof. Danuty Chlebnej-Sokół.
       

Dużym osiągnięciem Członków Zarządu Sekcji było opublikowanie w 2018r. wyników wieloośrodkowego grantu uzyskanego i prowadzonego przez Sekcję w 6 ośrodkach w Polsce, dotyczącego stanu zaopatrzenia w witaminę D dzieci i młodzieży (,,Evidence of a significant vitamin D deficiency among 9-13 year-old Polish children: result of a multicentre study” autorstwa D. Chlebna-Sokół, J. Konstantynowicz, P. Abramowicz, B. Kulik-Rechberger, M. Niedziela, A. Obuchowicz, K. Ziora, J. Karalus-Gach, J. Golec, I. Michałus, E. Karczmarewicz, Z. P. Halaba; Eur J Nutr. 2018 Jun 23. doi: 10.1007/s00394-018-1756-4).
               

Członkowie Sekcji są współautorami szeregu innych prac z zakresu chorób metabolicznych kości.

 

Spośród nich należy wymienić:
Lorenc R, Głuszko P, Franek E, Jabłoński M, Jaworski M, Kalinka-Warzocha E, Karczmarewicz E, Kostka T, Księżopolska-Orłowska K, Marcinowska-Suchowierska E, Misiorowski W, Więcek A. Zalecenia postępowania diagnostycznego i leczniczego w osteoporozie w Polsce. Aktualizacja 2017. Endokrynol Pol. 2017;68(A):1-18. Review.
Ambroszkiewicz J, Gajewska J, Rowicka G, Klemarczyk W, Chelchowska M. Assessment of Biochemical Bone Turnover Markers and Bone Mineral Density in Thin and Normal-Weight Children. Cartilage. 2017 Jan 1:1947603516686145. doi: 10.1177/1947603516686145.
Płudowski P, Holick MF, Grant WB, Konstantynowicz J, Mascarenhas MR, Haq A, Povoroznyuk V, Balatska N, Barbosa AP, Karonova T, Rudenka E, Misiorowski W, Zakharova I, Rudenka A, Łukaszkiewicz J, Marcinowska-Suchowierska E, Łaszcz N, Abramowicz P, Bhattoa HP, Wimalawansa SJ. Vitamin D supplementation guidelines. J Steroid Biochem Mol Biol. 2018 Jan;175:125-135. doi: 10.1016/j.jsbmb.2017.01.021. Epub 2017 Feb 12.
Chlebna-Sokół D., Woźniak E., Jakubowska-Pietkiewicz E.: Aktualne zasady rozpoznawania i leczenia chorób metabolicznych dzieci i młodzieży. Endokrynol. Pol. 2018, 17, 1.62: 47-58
Janicka- Szczepaniak M., Orczyk K., Szymbor K., Chlebna-Sokół D., Smolewska E: Is it possibile to predict a risk of osteoporosis In patients with juvenile idiopathic arthritis? A study of levels of bone turnover markers. Acta Biochemica Polonica 2018; 65, 297-302.  

 

W 10. Rocznicę utworzenia Sekcji była zorganizowana III Konferencja z cyklu: „Aktualne Problemy Osteologii Dziecięcej – co każdy pediatra wiedzieć powinien”. Konferencja miała miejsce 24 listopada w Łodzi – w Centrum Biznesowym Synergia, ul. Wólczańska 128/134. W Konferencji udział wzięli członkowie Sekcji oraz lekarze różnych specjalności z regionu łódzkiego i innych regionów kraju, w sumie ok. 130 osób.