Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Idziemy Razem

Protokół z Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

Członków Sekcji Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży przy PTP

Rzeszów 6.09.2019r.

 

        

          

           W dniu 6.09.2019r. w Przyrodniczo- Medycznym Centrum Badań Innowacyjnych Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Sekcji Chorób Metabolicznych Kości Dzieci
i Młodzieży przy PTP. Spotkanie to oraz Sesja zorganizowana przez Sekcję odbyły się podczas XXXV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

           Zebranie otworzyła Przewodnicząca Sekcji, prof. dr hab. n. med. Danuta Chlebna-Sokół, która powitała wszystkich obecnych. Następnie przedstawiła nowych Członków Sekcji, którzy dołączyli do grona członków w ostatnim roku. Przypomniała również wydarzenia związane z poprzednim Zjazdem PTP w Katowicach i śmiertelnym wypadkiem
dr hab. n med. Agnieszki Rusińskiej (wiceprzewodniczącej Sekcji). Wszyscy obecni chwilą ciszy uczcili pamięć Pani Docent.

Następnie prof. Danuta Chlebna- Sokół zaproponowała na Przewodniczącego Zebrania
dr n. med. Izabelę Michałus, która wyraziła zgodę. W głosowaniu jawnym przyjęto
tę kandydaturę.

           W pierwszej części zebrania omówiono sprawozdanie z działalności Sekcji w latach 2015-2019. Przewodnicząca Sekcji uzupełniła sprawozdanie o współpracę Sekcji z Fundacją Pomagającą Dzieciom z Chorobami Narządów Ruchu ,,Idziemy Razem” (Fundacja wspiera działalność Sekcji finansowo, a działający w Fundacji są Członkami Sekcji) oraz
o współpracę z Oddziałem Łódzkim Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego (udział
w konferencjach i sympozjach). Z kolei prof. dr hab. n med. Katarzyna Muszyńska- Rosłan podkreśliła udział Członków Sekcji w badaniach nad powikłaniami kostnymi u dzieci leczonych onkologicznie oraz problemami związanymi z układem kostnym u chorych objętych opieką paliatywną.

Po przyjęciu sprawozdania, obecni na zebraniu udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi Sekcji.

          

         Następnie Przewodnicząca Zebrania zarządziła wybory nowego Zarządu Sekcji. Zaproponowano następujących kandydatów do Komisji Skrutacyjnej: dr n med. Agatę Lange oraz dr n. med. Macieja Stawickiego. Osoby te wyraziły zgodę na kandydowanie i zostały jednogłośnie wybrane do Komisji Skrutacyjnej, przy czym Przewodniczącą tej Komisji została dr Agata Lange.

           Przewodnicząca Zebrania zarządziła wybór Przewodniczącego Zarządu Sekcji.

Prof. dr hab. n. med. Beata Kulik- Rechberger zgłosiła kandydaturę prof. dr hab.
n. med. Danuty Chlebnej-Sokół i krótko uzasadniła tę propozycję. Kandydaturę tę poparł prof. dr hab. n med. Jerzy Konstantynowicz. Prof. Danuta Chlebna-Sokół wyraziła zgodę
na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Następnie zostały rozdane karty do głosowania na wybór Przewodniczącego.

Po zebraniu wypełnionych kart do głosowania Komisja Skrutacyjna przystąpiła
do liczenia głosów, po czym przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej, dr Agata Lange ogłosiła wyniki: w głosowaniu tajnym oddano 14 ważnych głosów, w tym: 14 głosów
za, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. A zatem, jednogłośnie Przewodniczącą Zarządu wybrana została prof. dr hab. n. med. Danuta Chlebna-Sokół.

           Następnie Przewodnicząca Zebrania zarządziła wybory na pozostałych Członków Zarządu Sekcji i poprosiła Przewodniczącą Zarządu prof. Danutę Chlebną-Sokół, aby zgodnie z punktem regulaminu przedstawiła swoje kandydatury na członków Zarządu; byli to:

  • Jerzy Konstantynowicz (wyraził zgodę na kandydowanie)
  • dr n med. Izabela Michałus (wyraziła zgodę na kandydowanie)

Spośród obecnych na Zebraniu Członków Sekcji zostały zgłoszone następujące kandydatury: prof. dr hab. n. med. Katarzyny Muszyńskiej-Rosłan, prof. dr hab. n. med. Beaty Kulik- Rechberger, prof. dr hab. n. med. Elżbiety Smolewskiej, dr n. farm. Macieja Jaworskiego, lek. Pauliny Adamieckiej, prof. dr hab. n. med. Jerzego Sułko, prof. dr hab. n med. Andrzeja Grzegorzewskiego oraz prof. dr hab. n med. Zenona Piotra Halaby.

Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie (prof. A. Grzegorzewski
i prof. Z. Halaba zgody pisemne).

Następnie rozdano karty do głosowania na członków Zarządu.

Po zebraniu wypełnionych kart do głosowania Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki:
w głosowaniu tajnym oddano 14 ważnych głosów. Przewodnicząca Komisji,
dr Agata Lange odczytała wyniki, przedstawiając liczbę głosów oddanych
na poszczególnych kandydatów:

1.   prof. dr hab. n med. J. Konstantynowicz              14-tak              0-nie

2.   dr n med. I. Michałus                                            13-tak              1-nie

3.   lek. G. Orzechowska                                             13-tak              1-nie

4.   prof. dr hab. n med. K. Muszyńska-Rosłan         14-tak               0-nie

5.   prof. dr hab. n med. B. Kulik-Rechberger            14-tak              0-nie

6.   prof. dr hab. n med. E. Smolewska                       14-tak              0-nie

7.   dr n farm. M. Jaworski                                          13-tak              1-nie

8.   prof. dr hab. n med. Jerzy Sułko                         13-tak             1-nie

9.   prof. dr hab. n med. Andrzej Grzegorzewski       14-tak           0-nie

10. prof. dr hab. n med. Z. P. Halaba                          10-tak             4-nie

11. lek. Paulina Adamiecka                                        7-tak              7-nie

Na członków Zarządu Sekcji wybranych zostało 10 osób, które uzyskały największą liczbę głosów.

             Następnie Przewodnicząca zebrania przekazała dalsze jego prowadzenie Przewodniczącej Zarządu Sekcji, która podsumowała zebranie i podziękowała za ponowny wybór. Nastąpiło ukonstytuowanie się nowo wybranego Zarządu Sekcji, wiceprzewodniczącymi zostali dr n med. Izabela Michałus i dr hab. n med. Jerzy Konstantynowicz, a sekretarzem lek. Gabriela Orzechowska.

            

             W drugiej części zebrania odbyła się dyskusja nad dalszą działalnością Sekcji. Przewodnicząca prof. D. Chlebna-Sokół zaproponowała zorganizowanie kolejnej Konferencji z cyklu ,,Aktualne problemy osteologii dziecięcej” w 2020r. Jako tematy miałyby być poruszone aktualne problemy interpretacji badań densytometrycznych u dzieci
(dr M. Jaworski) oraz badań z zakresu immunologii w diagnostyce zaburzeń kostnych
u dzieci (prof. E. Smolewska). Następnie omówiono propozycję projektów badawczych.
Prof. D. Chlebna-Sokół przedstawiła projekt badawczy dotyczący analizy epidemiologii, przyczyn i przebiegu złamań kości u dzieci, którego pomysłodawcą jest
prof. A. Grzegorzewski. Prof. J. Konstantynowicz zaznaczył konieczność włączenia
w badanie dużej liczby ośrodków ortopedii dziecięcej, aby zebrać jak najwięcej danych, natomiast prof. J. Sułko zwrócił uwagę na udział chirurgów dziecięcych w zaopatrywaniu złamań u dzieci. Następnie prof. D. Chlebna- Sokół zaproponowała opracowanie wytycznych opieki nad młodymi dorosłymi z chorobami kości. Prof. K. Muszyńska- Rosłan zaznaczyła, że obecnie monitoruje się stan zdrowia młodzieży po leczeniu onkologicznym do 24 roku życia. Jednocześnie zwróciła uwagę na brak jednoznacznych zaleceń w zakresie rozpoznawania i leczenia częstego powikłania chemioterapii, jakim jest wieloogniskowa jałowa martwica kości.

             We wnioskach końcowych prof. J. Konstantynowicz zaproponował zaprojektowanie logo oraz stworzenie strony internetowej Sekcji. Przewodnicząca Sekcji wyjaśniła,
że informacje o działalności Sekcji publikowane są na stronie Fundacji ,,Idziemy Razem” (www.idziemyrazem.pl), i nie ma potrzeby konstruowania oddzielnej strony internetowej.

             Na zakończenie Przewodnicząca Sekcji prof. D. Chlebna- Sokół jeszcze
raz podziękowała wszystkim obecnym za udział w zebraniu oraz zaprosiła do udziału w sesji na temat problemów osteologii dziecięcej w dniu 7 września (kolejnym dniu Zjazdu).

Przewodnicząca Zebrania

Dr n med. Izabela Michałus

Przewodnicząca Zarządu Sekcji

prof. dr hab. n. med. Danuta Chlebna-Sokół

Sekretarz Zebrania i Zarządu Sekcji

lek. Gabriela Orzechowska

Załączniki do niniejszego protokołu stanowią:

1. Program Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Sekcji

2. Program Sesji ,,Aktualne problemy osteologii dziecięcej”, zorganizowanej przez Sekcję Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży

3. Protokoły Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzenia głosowania na Przewodniczącego oraz Członków Zarządu

4. Pisemne zgody nieobecnych kandydatów na pełnienie określonych funkcji

5. Lista osób obecnych na Zebraniu wraz z informacjami dotyczącymi możliwości kontaktowania się.

 

Zdjęcia z zebrania sprawozdawczo-wykonawczego poniżej:

 

zdjcie 2.JPGzdjcie 1.JPG