Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Idziemy Razem

Statut Fundacji

STATUT FUNDACJI -

TEKST JEDNOLITY

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Fundacja pod nazwą:

FUNDACJA POMAGAJĄCA DZIECIOM Z CHOROBAMI NARZĄDÓW RUCHU „IDZIEMY RAZEM”

zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez: Danutę Chlebną - Sokół zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Waldemara Jeziorskiego w dniu 2 czerwca 2005 r. w kancelarii notarialnej w Zgierzu, przy ulicy Łęczyckiej 4 (Repertorium A Nr 3055/2005).

 1. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 06.04.1984, o fundacjach (Dz.U. Nr 91.46.203) z późniejszymi zmianami oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja działa w sferze zadań publicznych, w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. w sferze ochrony i promocji zdrowia (art. 4.1. pkt. 5 ustawy).
 3. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
 4. Fundacja posiada osobowość prawną.
 5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych, znakiem graficznym oraz skrótem: FUNDACJA DZIECIOM „IDZIEMY RAZEM”
 6. Ministrem właściwym do spraw nadzoru jest minister właściwy ds. zdrowia.
 7. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
 8. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
 9. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
 10. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych określonych w § 3 niniejszego statutu.
 11. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. Osiągnięty przez Fundację dochód przeznaczany będzie w całości na realizację celów statutowych.
 12. Dopuszczalne jest prowadzenie przez Fundację działalności leczniczej w rozumieniu ustawy „o działalności leczniczej” z dnia 15 kwietnia 2011 roku ( Dziennik Ustaw z dnia 1 czerwca 2011 roku nr 112 pozycja 654 ).

§2

SIEDZIBA FUNDACJI

 1. Siedzibą fundacji jest miasto Łódź.
 2. Fundacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami, zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie.

 

§ 3

CELE STATUTOWE FUNDACJI

 1. Wyłącznym celem działalności Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej, leżącej w sferze zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, a w szczególności działalności mającej za zadanie realizację następujących celów:
  1. Popularyzacja wiedzy z zakresu profilaktyki chorób narządów ruchu.
  2. Organizowanie i prowadzanie badań u dzieci i młodzieży z przewlekłymi problemami zdrowotnymi, w tym przede wszystkim z chorobami narządów ruchu i metabolizmu kostnego oraz zagrożonych wystąpieniem tych chorób, a także opracowanie i upowszechnianie wyników tych badań.
  3. Szkolenie personelu medycznego w zakresie profilaktyki, diagnozowania, leczenia (m.in. rehabilitacyjnego) różnych chorób narządów ruchu.
  4. Tworzenie, realizacja i współudział w programach i projektach badawczych z zakresu chorób narządów ruchu i metabolizmu kostnego oraz ich skutków psycho-społecznych.
  5. Wspieranie materialne placówek (w tym w zakresie modernizacji, prac remontowych i budowlanych, zakupu sprzętu i wyposażenia) zajmujących się chorobami narządów ruchu.
  6. Udzielanie pomocy psychoterapeutycznej dzieciom i rodzinom dzieci niepełnosprawnych ruchowo i przewlekle chorym oraz prowadzenie grup wsparcia dla tych rodzin.
  7. Promocja i organizacja wolontariatu na rzecz dzieci z chorobami narządów ruchu.
  8. Udzielanie pomocy rodzinom dzieci z chorobami narządów ruchu w zakresie edukacji medycznej.
  9. Organizowanie szkoleń i spotkań służących wymianie doświadczeń z zakresu chorób narządów ruchu u dzieci.
  10. Upowszechnianie informacji w zakresie swej działalności statutowej we współdziałaniu z mediami, wydając własne wydawnictwa oraz stosując inne środki w tym obszarze (np. za pomocą strony internetowej, poprzez organizowanie konferencji).
  11. Podejmowanie działań na rzecz podnoszenia sprawności fizycznej dzieci z chorobami narządów ruchu, w tym organizowanie i dofinansowywanie turnusów rehabilitacyjnych oraz zakupu sprzętu i zaopatrzenia rehabilitacyjnego.
  12. Podejmowanie wszelkich działań na rzecz dzieci z różnymi chorobami przewlekłymi.
  13. Pobudzanie oraz rozwijanie u dzieci z niepełnosprawnościami uzdolnień plastycznych, literackich, muzycznych – współpraca z różnymi grupami twórczymi i artystycznymi.
  14. Zwiększanie aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, szczególnie osób z niepełnosprawnościami poprzez tworzenie i realizację programów badawczych i celowych.
  15. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.

 

§4

SPOSOBY REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Działania bezpośrednie lub współdziałanie z innymi podmiotami działającymi w podobnym obszarze.
 2. Zlecanie wykonania zadań innym podmiotom.
 3. Udzielanie dofinansowań, subwencji, dotacji i darowizn krajowym lub zagranicznym osobom fizycznym lub prawnym na realizację ich działań zgodnych z celami Fundacji.
 4. Współpracę z samorządem lokalnym, administracją samorządową i rządową oraz organizacjami pozarządowymi w tworzeniu i realizacji programów badawczych i celowych zwiększających aktywizację i integrację środowisk lokalnych, w tym szczególnie osób z niepełnosprawnościami.
 5. Współpracę z różnymi grupami twórczymi, w tym przede wszystkim ze środowiskami artystycznymi celem pobudzania i rozwijania u dzieci z niepełnosprawnościami uzdolnień plastycznych, literackich i muzycznych.
 6. Wspomaganie zbiorowości lokalnych i regionalnych o ile prowadzą one działalność w interesie publicznym na drodze propagowania różnych form edukacji zwłaszcza z wykorzystaniem programów adresowanych do osób z niepełnosprawnościami.

 

§5

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2500 złotych (dwa tysiące pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Innymi składnikami majątkowymi będą dochody ze zbiórek i imprez publicznych, dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy otrzymane zarówno z terenu Rzeczpospolitej jak i zagranicy, dochody z praw majątkowych nieodpłatnie przekazanych Fundacji, dochody z operacji finansowych, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania, dochody z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej i inne wpływy.
 3. Cały dochód Fundacji przeznaczony będzie na działalność statutową.
 4. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 5. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia - oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 6. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

§ 5A

DZIALALNOŚĆ GOSPODARCZA

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:
  1) działalność szpitali ( PKD 86.10 )

2) praktyka lekarska ogólna ( PKD 86.21)

3 ) praktyka lekarska specjalistyczna ( PKD 86.22 )

4) działalność fizjoterapeutyczna ( PKD 86.90 A)

5) praktyka pielęgniarek i położnych (PKD 86.90.C)

6) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 86.90.E)

 

§ 6

OGRANICZENIA WYKORZYSTYWANIA MAJĄTKU FUNDACJI

1. Fundacja jest ograniczona co do sposobu wykorzystania jej majątku. Fundacji w szczególności nie wolno:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swym majątkiem - w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";
 2. przekazywać swego majątku, ani też jego składników na rzecz swych członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).

2.Fundacja jest ograniczona w zakresie nabywania towarów lub usług. W szczególności Fundacja nie może dokonać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,

członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

§ 7

ORGANY FUNDACJI

1. Organami Fundacji są:

a) Rada Fundacji

b) Zarząd Fundacji

c) Komisja Rewizyjna

d) Rada Programowo-Konsultacyjna

2. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu Fundacji i członka Komisji Rewizyjnej.

 

§ 8

Rada Fundacji

 1. Radę Fundacji, tworzą trzy osoby powoływane i odwoływane przez Fundatora na czas nieokreślony.
 2. Rada Fundacji jest organem stanowiącym Fundacji.
 3. Członkowie Rady Fundacji wybierają spośród siebie Przewodniczącego Rady Fundacji. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje posiedzenia Rady Fundacji.
 4. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.
 5. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 6. Posiedzeniom Rady Fundacji przewodniczy Przewodniczący Rady Fundacji lub członek Rady Fundacji wyznaczony przez Przewodniczącego Rady Fundacji.
 7. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów o ile przepisy statutu nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 8. Uchwały Rady Fundacji są ważne jeżeli podjęte zostały w obecności co najmniej dwóch członków Rady Fundacji.
 9. Uchwały Rady Fundacji powinny być zaprotokołowane i podpisane przez obecnych członków Rady Fundacji lub co najmniej przez Przewodniczącego posiedzenia Rady Fundacji i osobę sporządzającą protokół.

 

§ 9

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

 1. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej i Rady Programowo Konsultacyjnej oraz wolontariuszy, w głosowaniu tajnym.
 2. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 3. Przyjmowanie i ocena sprawozdań Komisji Rewizyjnej.
 4. Uchwalanie regulaminów.
 5. Ocena prawidłowości wykorzystania środków i majątku Fundacji.
 6. Zmiana statutu Fundacji z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Zarządu Fundacji.
 7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
 8. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do wydawania decyzji i opinii wiążących Zarząd.
 9. Rada Fundacji reprezentuje Fundację w umowach pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim.

 

§ 10

Zarząd Fundacji

 1. Zarząd Fundacji składa się od trzech do pięciu osób powoływanych przez Radę Fundacji na czas nieokreślony.
 2. Rada Fundacji powołuje spośród członków Zarządu przewodniczącego, sekretarza oraz skarbnika.
 3. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów członków Rady Fundacji - w głosowaniu tajnym.
 4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa złożonej do Rady Fundacji .
 5. Uchwałę o której mowa w pkt. 3 Rada Fundacji podejmuje z własnej inicjatywy bądź na wniosek Fundatora. Uchwała w przedmiocie odwołania członka Zarządu musi zostać podjęta przez Radę w terminie 14 dni od otrzymania wniosku Fundatora.
 6. Jeżeli na skutek rezygnacji lub odwołania z funkcji członka Zarządu liczba członków Zarządu jest niższa iż określona w pkt. 1. Rada Fundacji ma obowiązek w ciągu 14 dni podjąć uchwałę o powołaniu nowego członka Zarządu.
 7. Członek Zarządu przestaje pełnić swoją funkcję z upływem 14 dni od dnia zawiadomienia go o podjęciu przez Radę uchwały o odwołaniu go z pełnionej funkcji bądź przyjęcia jego rezygnacji. Rada może ustalić inny termin do którego dotychczasowy członek Zarządu będzie wykonywał swoje obowiązki.

  

§ 11

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz oraz odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji. Do zadań Zarządu należą sprawy nie należące do kompetencji Rady Fundacji a w szczególności:

 1. Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych.
 2. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji.
 3. Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji.
 4. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.
 5. Występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji.
 6. Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych władz Fundacji.

 

§ 12

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej raz w roku.
 3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 5. Zarząd co roku, do dnia 30 marca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.

 

§ 13

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z od trzech do pięciu członków      wybieranych przez Radę Fundacji na czas nieokreślony.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani podlegać w zakresie wykonywanego nadzoru Zarządowi.
 4. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
 5. Członkowie Komisji pełnią funkcje społecznie i nie mogą być z tego tytułu wynagradzani z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
 6. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Komisji.
 7. Posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący w miarę potrzeb, co najmniej raz do roku.

 

§ 14

Do kompetencji i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy :

 1. Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku rewizji kasy i rachunkowości Fundacji.
 2. Dokonywanie okresowych ocen działalności statutowej Zarządu.
 3. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
 4. Sporządzanie protokołów z rewizji.
 5. Składanie sprawozdań Radzie Fundacji.
 6. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
 7. Zasięgania opinii ekspertów w zakresie zagadnień objętych jej kompetencjami.

 

§ 15

Rada Programowo-Konsultacyjna

 1. Rada Programowo-Konsultacyjna, zwana dalej Radą składa się z od trzech do jedenastu osób.
 2. Rada jest organem o uprawnieniach opiniodawczych.
 3. Do podstawowych zadań należy wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 4. Członków Rady Programowo-Konsultacyjnej powołuje na czas nieokreślony i odwołuje Rada Fundacji.
 5. Przewodniczącego Rady Programowo-Konsultacyjnej wybierają ze swego grona jej członkowie.
 6. Przewodniczący Rady Programowo-Konsultacyjnej kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 7. Członkowie Rady Programowo-Konsultacyjnej nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
 8. Rada Programowo-Konsultacyjna zbiera się co najmniej jeden raz w roku.
 9. Radę Programowo-Konsultacyjną zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Przewodniczącego Zarządu lub Rady Fundacji, zgłoszony na piśmie z 14-dniowym wyprzedzeniem.
 10. Rada Programowo-Konsultacyjna podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 11. Uchwałę o której mowa w pkt. 4 Rada Fundacji podejmuje z własnej inicjatywy bądź na wniosek Fundatora. Uchwała w przedmiocie odwołania członka Rady Programowo-Konsultacyjnej musi zostać podjęta przez Radę w terminie 14 dni od otrzymania wniosku Fundatora.

 

§ 16

SPOSÓB REPREZENTACJI FUNDACJI

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, w tym Przewodniczący Zarządu.

 

§ 17

OBOWIĄZKI SZCZEGÓLNE

 1. Fundacja ma obowiązek sporządzać i ogłaszać roczne sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.
 2. Fundacja ma obowiązek sporządzać roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności i podawać je do publicznej wiadomości.
 3. Fundacja ma obowiązek przekazywać ministrowi właściwemu do spraw zdrowia sprawozdania, o których mowa w ust. 1 i 2.

 

§ 18

ZMIANA STATUTU

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.

 

§ 19

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 

§ 20

LIKWIDACJA FUNDACJI

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały zwykłą większością głosów jej członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.
 5. Dokumentacja Fundacji musi być przechowywana co najmniej przez 7 lat.